HG-8631.jpg

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en opdrachten tussen 21 Jobs, onderneming van Jesse Geul, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78089808, en de opdrachtgever, hierna genoemd klant.

 

  1. Bij een overeenkomst met 21 Jobs zijn de algemene voorwaarden van de klant niet geldig, behalve als schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 

  1. Uitvoering van de overeenkomst

 

  1. 21 Jobs voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en kunnen en spant zich in om voor opdrachtgever het beste resultaat te behalen. Met andere woorden: 21 Jobs biedt geen resultaatverplichting maar wel een inspanningsverplichting.

 

  1. De klant levert tijdig en kosteloos alle informatie en gegevens aan 21 Jobs die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 21 Jobs garandeert een zorgvuldige en juiste omgang met deze gegevens en houdt deze vertrouwelijk. De klant is verantwoordelijk voor en aanvaardt het risico, problemen en aanspraken die eventueel voortvloeien uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van de door hem verstrekte gegevens en informatie. De klant is verplicht 21 Jobs direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

  1. Als noodzakelijke informatie of gegevens niet/niet tijdig of niet volgens overeengekomen afspraken geleverd worden aan 21 Jobs, mag zij haar verplichtingen opschorten zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

 

  1. Masterclasses en online trainingen van 21 Jobs

 

  1. Annulering of verplaatsing door de klant van een training of een workshop kan tot 14 dagen voor de geplande datum van bijeenkomst en dat is kosteloos. Bij annuleren van de bijeenkomst binnen 14 dagen voor de datum van de bijeenkomst moet de klant het volledige bedrag betalen. Als de klant het tijdstip wil verplaatsen binnen 14 dagen voor de datum van de bijeenkomst moet de klant een aanbetaling doen van 40% van de ondertekende offerte.

 

  1. De klant mag binnen 2 weken na de start van een online-opleiding de aankoop schriftelijk annuleren. De klant ontvangt dan binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug.

 

4. Eigendomsrechten en gebruikersrechten

 

4.1. Het trainingsmateriaal van 21 Jobs is en blijft eigendom van 21 Jobs. De klant krijgt het gebruiksrecht voor de overeengekomen periode. Dat houdt in dat de klant het mag gebruiken voor het beoogde doel. Het kopiëren en verspreiden van het materiaal mag niet.

 

 

4.2 . De klant mag niet zijn inloggegevens doorgeven aan iemand anders. Alleen de klant mag voor de overeengekomen periode gebruik maken van de online trainingen van 21 Jobs.

 

5. Overdracht rechten & verplichtingen en inhuur

 

5.1. 21 Jobs mag een derde partij inhuren bij de uitvoering van de opdracht. Deze derde partij neemt de geheimhoudingsverplichtingen in acht en ondertekent hiervoor een

vertrouwelijkheidsverklaring.

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1. 21 Jobs is alleen verantwoordelijk voor eventuele schade bij een klant als 21 Jobs dat bewust heeft veroorzaakt.

 

6.2. Het advies van 21 Jobs wat door de klant gebruikt wordt, is altijd voor rekening en risico van de klant.

 

7. Redelijkheid

 

7.1. Los van al deze algemene voorwaarden zal 21 Jobs altijd zijn uiterste best doen om op een snelle en redelijke manier tot een oplossing te komen waarbij de klant tevreden is.

Heb je vragen over voorwaarden, bepalingen of afspraken. Neem dan gerust contact met ons op via info@21jobs.nl